O SPI

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji. Powołane zostało w celu promowania branży, integracji środowiska zawodowego oraz podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Cykliczne zjazdy Stowarzyszenia;
  • Akredytację firm infobrokerskich;
  • Wspieranie edukacji w zakresie infobrokeringu oraz pracy z informacją;
  • Uświadamianie znaczenia zawodu infobrokera dla osób o niepełnosprawności ruchowej;
  • Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy członków Stowarzyszenia;
  • Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
  • Badanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa;
  • Prowadzenie działalności doradczej;
  • Nawiązywanie współpracy międzynarodowej ze środowiskami naukowymi i biznesowymi, celem wymiany doświadczeń;
  • Poza finansową pomoc konsumentom, których interesy zostały naruszone przez nierzetelne działania osób świadczących usługi informacyjne.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 25 listopada 2015 r. pod numerem KRS 0000587469.

Władzami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia:

Patrycja Hrabiec-Hojda – prezes zarządu patrycja.hrabiec@spi.org.pl
Justyna Trzeciakowska – członek zarządu justyna.trzeciakowska@spi.org.pl
Marta Dzienkiewicz – członek zarządu marta.dzienkiewicz@spi.org.pl

Komisja Rewizyjna:

Adam Jachimczyk
Monika Halasz-Cysarz
Izabela Kijeńska-Dąbrowska

Dane:
NIP: 6751527834
KRS: 0000587469
REGON: 36307343700000